Kalite Politikası

EĞİTİM POLİTİKASI 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü eğitimi 4 yıl süreli 8 dönem olarak hesaplanmış bir eğitimdir.  Bölümümüzde altı ana bilim dalında uzmanlık dersleri verilerek Türk dili ve edebiyatı eğitimi gerçekleştirilmektedir. Her dönem, bir vize bir final olarak ve derslere bağlı olarak seminer ödevleri ile ölçme değerlendirme yapılmaktadır. Öğrencilerin sekizinci yarıyıl sonunda 240 AKTS puanını tamamlaması gerekmektedir.

Sekiz yarıyıl süren eğitim sonucunda öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm eğitimini tamamlamış kabul edilmektedir.

Mezunlarımız Pedagojik formasyon dersleri alarak orta öğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, gerekli hallerde ise ilköğretimde Türkçe öğretmeni olarak branş derslerini vermektedir.

Ayrıca mezunlarımız radyo, televizyon, gazete ve dergi gibi medya organlarında ve yayın evlerinde çalışmaktadır. 


AKADEMİK PERSONELİN PERFORMANS GÖSTERGESİ

1- Birimimizin araştırma stratejisi hedefleri, Bölüm Başkanlığı ve Bölüm Kurulu’nda tartışılarak belirlenmekte ve Bölüm Başkanlığı koordinasyonuyla yürütülmektedir. Bölümümüzde yapılan araştırmalar bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda Türk dili ve edebiyatının aydınlatılmasına katkı sağlamaya yöneliktir.

2- Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında 2017 yılı içerisinde bölümümüz öğretim üyeleri tarafından yürütülmeye başlanan 1 ve önceki yıllardan devreden 4 proje olmak üzere toplam 5 proje yürütülmektedir.

01.01.2017-31.12.2017 BİTEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Muzaffer İzgü'nün Roman ve Hikayeleri Üzerine Bir İnceleme- Yrd. Doç. Dr. Halil Hadi Bulut (Erhan

Doğan'ın tez projesi)

Gazâvât-ı Halid Bin Velid (İnceleme-Metin-Dizin- Yrd. Doç. Dr. Asu Ersoy (Nurullah Arvas'ın tez projesi)

Şeyhî Mehmed Efendi'nin Vekâyiü'l-Fuzalâ'sında Şair Biyografileri (İnceleme-Metin)-Dr. Ramazan Ekinci

3- Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan yayınlar şu şekildedir;

Uluslararası Makale: 30, Ulusal Makale: 4, Uluslararası Bildiri: 28, Ulusal Bildiri: 9, Uluslararası Kitap: 1, Ulusal Kitap: 4, Atıf Sayısı: 42, WOS (SCI, SSCI, AHCI) Dışındaki Atıf Sayıs: 42.

4- 2017 yılında akademik teşvikten 2 Prof. Dr., 1 Doç. Dr., 10 Yrd. Doç. Dr. ve 3 Arş. Gör. olmak üzere toplam 15 öğretim elemanımız yararlanmıştır.

5- Bölümümüz tarafından 2017 yılı içerisinde 5 panel gerçekleştirilmiştir.

 

6-Web of Science (SCI, SSCI, AHCI) indekslerinde yer alan tüm dokümanların analizi:

Prof. Dr. Âdem CEYHAN

1.  “Bektâşî meşrep Bir Molla’nın Hz. Ali’den Yüz Söz Açıklaması: İmamzâde Mustafa Vehbî’nin Sad Kelime i Alî Şerhi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı: 64, 2012, ss. 233-248.

2.  “Şirvanlı Hatiboğlu Habîbullâh’ın Kırk Hadis Tercümesi”, Erdem Dergisi, Sayı: 69, 2015, ss. 53-72.

Prof. Dr. Kenan ERDOĞAN

1.  “Ateş Pahası Deyimi ve Sıra Dışı Bir Şair, Garamî Üzerine”, Millî Folklor, 16/64, 2004, ss. 98-106.

2.  “Bir Bektaşî Şairi Üsküdarlı Rızâ Râmî ve Yeni Bulunan On İki Şiiri”, Hacı Bektaş Veli Dergisi, 15/47, 2008, ss. 51-66.

3.  “Kırkağaçlı Remzî'nin Bektaşîliğe Bağlanışına Dair Bir Rüyası ve Bektaşîlikle İlgili Şiirleri”, Hacı Bektaş Veli Dergisi, 16/49, 2009, ss. 95- 116.

Doç. Dr. Ferhat KARABULUT

1.  “Dil Ölümü Bağlamında Kayseri Uygur Türk Toplumu”, Bilig, Sayı 35, Güz 2005.

2.  “Bir Gösteren Olarak Beden ve Dili: Göstergebilim Çerçevesinde Göç Romanı ve Dede Korkut Hikâyeleri’nin İncelenmesi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, Sayı 48, Kış 2008.

3.  “Köktürkçenin Sıfat Fiilli Yapı Tipolojisi”, Bilig, Sayı 48, Kış 2009.

4.  “İktidar ve Meşrulaştırma Mücadelesinin Odağı Orta Asya: Sovyetlerin Dil ve Eğitim Politikaları, Bilig, Sayı 50, Yaz 2009.

Yrd. Doç. Dr. Gürol PEHLİVAN

1.  “Dinî Şahsiyetler Hakkında Oluşan Anlatılar”, Millî Folklor, 21/83, 2009, ss. 88-97.

2.  “Mizaha Vahdet-i Vücûd Penceresinden Bakmak: Salâhî’nin Şerh-i Nutk-ı Nasreddin Efendi Adlı Risalesi”, Millî Folklor, 23/92, 2011, ss. 117-131.

3.  “Müstensihin Edebî Eserin Yaratımındaki Rolü –Dede Korkut Kitabı Örneğinde-”, Millî Folklor, 26/101, 2014, ss. 101-113.

4.  “Sayı Simgeciliğinden Kehânete Bir Meczup ve Eseri Âşık Cemâl Ve Amasya Seyahatnâmesi”, Millî Folklor, 29/115, 2017, ss. 19-39.

Arş. Gör. Dr. Gonca KUZAY DEMİR

1.  “Dede Korkut Anlatmalarında Küçük Düşme Motifi”, Millî Folklor, 14/107, 2015, ss. 49-59.

2.  “Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesinde İzmir’in Tılsımları”, Millî Folklor, 12/92, 2011, ss. 77-85.

Arş. Gör. Dr. Sagıp ATLI

1.      “Türkiye’deki Geleneksel Sohbet Toplantıları Üzerine Bir Değerlendirme”, Millî Folklor, 15/117, 2018, ss. 88-101.

 

7- Bölümümüz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERTEK MORKOÇ 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Al Farabi Kazak Üniversitesi ve İKSAD tarafından Gaziantep'te düzenlenen Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde “Al Farabi Bilim Ödülü”ne layık görülmüştür.

“2015 Yılı Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülü”- Dr. Öğr. Üye. Harika Nüfusçu Durgun’a verilmiştir.

“2015 ESKADER İnceleme Ödülü”- Dr. Öğr. Üye. Gürol Pehlivan’a verilmiştir.


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinin yayınladığı kitapları görmek için tıklayınız.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik